Tali Tali

Sasa luydda ráyahn co satalé benefui

Sasa árwéahn co wean dinírilé benefui

Sasa mágdar Ossyllehn co nacilé benefui

Mo Wétasyllehn morei

***

Zoals het water in de rivier blijft stromen

Zoals de wind in de lucht blijft waaien

Zoals de zon in het oosten geboren blijft worden

En in het westen sterft

***

Ky Tali Tali

Do telen sasa hé

Wa Haelcin jélyh

Kí théjohn likihome

Dayen véhn cor lixiavai né

Wa Tali Tali

Théjohn likihomeré

***

Sterren, zo zeker

Als die dingen zijn

Ach, opgewekte Gouden Bol

Zal ik terugkeren naar huis

Eeuwig zal dit hart verlangen

Ach, Sterren

Om terug te keren naar huis

***

Sasa vylirèn sènari lilivylirui

Sasa raegan nodafi liliganirui

Sasa réysar lán réyi lilidamélui

Mo véysa véy’ri léi

***

Zoals de verteller de waarheid zou vertellen

Zoals vleugels vrijheid zouden garanderen

Zoals een jongen ooit een man zou worden

En een meisje ooit een vrouw

***

Kyn’ Tali Tali

Do telen sasa hé

Wa Sylcin délyh

Ki théjohn likihome

Dayen ghis cor lixiavai né

Wa Tali Tali

Théjohn likihomeré

***

Sterren, zo onzeker

Als die dingen zijn

Ach, betreurde Zilveren Bol

Zal ik terugkeren naar huis

Toch zal mijn hart eeuwig verlangen

Ach, Sterren

Om terug te keren naar huis

***

Wa Tali Tali

Méluen lidílo

Mittu véhn réysari nac árwéan co

Do akhrahn sythyll banaci léi!

Ni Tali Tali

Sylcin délyh lihé

***

Ach, Sterren

Ik zal de zeilen hijsen

Leid deze jongen naar die zilveren stad

In de lucht waar ik ooit geboren ben!

Niet meer, Sterren

Zal de Zilveren Bol droevig zijn

Geef een reactie

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close