Maimi Lilílon

Vel héi lilílon, vel maimi héi

Cir din, cir din, dayen mar

Rídaggar, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel maimi héi

***

Er waren lelies, het waren er elf

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Generaal, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er elf

***

Vel héi lilílon, vel maimi héi

Cir din, cir din, dayen mar

Ridaggar ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, náhr ma mailé

***

Er waren lelies, het waren er elf

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De generaal heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar tien

***

Vel héi lilílon, vel héi mailé

Cir din, cir din, dayen mar

Thèlmior ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi mailé

***

Er waren lelies, het waren er tien

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Jager, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er tien

***

Vel héi lilílon, vel héi mailé

Cir din, cir din, dayen mar

Thèlmior ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, náhr ma kilé

***

Er waren lelies, het waren er tien

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De jager heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar negen

***

Vel héi lilílon, vel héi kilé

Cir din, cir din, dayen mar

Mardiar, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi kilé

***

Er waren lelies, het waren er negen

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Danser, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er negen

***

Vel héi lilílon, vel héi kilé

Cir din, cir din, dayen mar

Mardiar ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma karlé

***

Er waren lelies, het waren er negen

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De danser heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar acht

***

Vel héi lilílon, vel héi karlé

Cir din, cir din, dayen mar

Edolej ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi karlé

***

Er waren lelies, het waren er acht

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Minnaar, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er acht

***

Vel héi lilílon, vel héi karlé

Cir din, cir din, dayen mar

Edolej ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma nilé

***

Er waren lelies, het waren er acht

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De minnaar heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar zeven

***

Vel héi lilílon, vel héi nilé

Cir din, cir din, dayen mar

Jodggar, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi nilé

***

Er waren lelies, het waren er zeven

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Boer, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er zeven

***

Vel héi lilílon, vel héi nilé

Cir din, cir din, dayen mar

Jodggar ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma chilé

***

Er waren lelies, het waren er zeven

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De boer heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar zes

***

Vel héi lilílon, vel héi chilé

Cir din, cir din, dayen mar

Héyggika, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi chilé

***

Er waren lelies, het waren er zes

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Heler, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er zes

***

Vel héi lilílon, vel héi chilé

Cir din, cir din, dayen mar

Héyggika ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma vilé

***

Er waren lelies, het waren er zes

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De heler heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar vijf

***

Vel héi lilílon, vel héi vilé

Cir din, cir din, dayen mar

Mathénal, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi vilé

***

Er waren lelies, het waren er vijf

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Zanger, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er vijf

***

Vel héi lilílon, vel héi vilé

Cir din, cir din, dayen mar

Mathénal ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma thilé

***

Er waren lelies, het waren er vijf

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De zanger heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar vier

***

Vel héi lilílon, vel héi thilé

Cir din, cir din, dayen mar

Shàlisar ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi thilé

***

Er waren lelies, het waren er vier

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Kleine koning, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er vier

***

Vel héi lilílon, vel héi thilé

Cir din, cir din, dayen mar

Shàlisar ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma wilé

***

Er waren lelies, het waren er vier

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De kleine koning heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar drie

***

Vel héi lilílon, vel héi wilé

Cir din, cir din, dayen mar

Vylirèn, ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel hei wilé

***

Er waren lelies, het waren er drie

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Verteller, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er drie

***

Vel héi lilílon, vel héi wilé

Cir din, cir din, dayen mar

Vylirèn ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, nahr ma lilé

***

Er waren lelies, het waren er drie

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De verteller heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar twee

***

Vel héi lilílon, vel héi lilé

Cir din, cir din, dayen mar

Salamàn ‘válàss’ ilé

Vel héi lilílon, vel héi lilé

***

Er waren lelies, het waren er twee

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

Magiër, zeg ‘vaarwel’

Er waren lelies, het waren er twee

***

Vel héi lilílon, vel héi lilé

Cir din, cir din, dayen mar

Salamàn ‘válàss’ k’ilií

Vel héi lilílon, náhr ma milé

***

Er waren lelies, het waren er twee

In een kring, in een kring, een eeuwige dans

De magiër heeft ‘vaarwel’ gezegd

Er waren lelies, nu nog maar één

***

Vel héi lilián, vel héi milé

Cir din, cir, ni dayen mar

Hyvváh kasiryli’ lilé

Vel héi lilílon, náhr ni milé

***

Er was een lelie, het was er één

In een kring, een kring, een tijdelijke dans

In de vijver verdronk die ene

Er waren lelies, nu is er geen  

Geef een reactie

nl_NLNederlands
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close